Lövheim Mia Religion Som Resurs – Existentie…

Lövheim Mia Religion Som Resurs – Existentie…
Lövheim Mia Religion Som Resurs – Existentie…
Beskrivning av Lövheim Mia Religion Som Resurs – Existentie…

De senaste åren märks ett allt större intresse för religionens roll i ungas liv i medier och hos politiska aktörer. Ungdomsforskare har länge intresserat sig för förändringar i ungas värderingar levnadsvanor och livssituation och inom de religiösa samfunden har förändringar i ungas religiösa tro och engagemang stått i fokus för undersökningar. Trots detta finns ett glapp mellan dessa olika traditioner. Enkelt uttryckt har religionsforskningen inte tagit tillräcklig hänsyn till ungas livssituation i stort medan den traditionella ungdomsforskningen inte uppmärksammat de ungas religiösa erfarenheter.

Boken Religion som resurs? Existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv vill fylla detta glapp. Bokens kapitel utgår från en enkät till ett representativt urval av unga i åldrarna 1624 år i Sverige. Boken knyter samman forskare från olika vetenskapliga discipliner och bidrar därmed till en fördjupad förståelse för hur religion spelar en roll i ungas livssituation. Några av de frågor som tas upp är: I vilka sammanhang möter unga religion idag? Är det skillnad mellan religion och politik i ungdomars värld? Har religionen någon betydelse för skapande av identitet? Skiljer sig värderingar mellan frikyrkligt aktiva ungdomar och andra? Vilken betydelse har islam i ungas
liv? Kan religion vara en resurs som på en och samma gång bekräftar och motstår sekularisering?

Religion som resurs? Existentiella frågor och värderingar i unga svenskars liv vänder sig till lärare utbildningsinstitutioner forskare och ideella organisationer samt övriga läsare med intresse för ungdomar och unga vuxnas situation idag.

Läs mer om Lövheim Mia Religion Som Resurs – Existentie…...


Sök bästa pris på Lövheim Mia Religion Som Resurs – Existentie… hos: