Larsson Gerhard Spatial Planning Systems In …

Larsson Gerhard Spatial Planning Systems In …
Larsson Gerhard Spatial Planning Systems In …
Beskrivning av Larsson Gerhard Spatial Planning Systems In …

Adoxa förlag kan i samarbete med författaren Gerhard Larsson professor em. i fastighetsteknik vid KTH erbjuda en översikt från Delft University Press/IOS av olika länders institutionella struktur regelverk och administrativa system för markanvändning resursutnyttjande infrastruktur bebyggelse skötsel och utnyttjande av naturresurser. I flertalet länder finns en strävan från det allmännas sida att styra utvecklingen inom det geografiska rummet och leda markanvändning resursutnyttjande infrastruktur bebyggelse etc. i önskad riktning. Målsättning och metoder varierar. Men överallt intar planläggnings- och genomförandesystem en central plats. Behovet av effektiva sådana har vuxit med stigande komplexitet i det moderna samhället. Speciellt efter andra världskriget har stort intresse ägnats åt utformning och formalisering av i möjligaste mån rationella system. I boken redovisas hur fjorton västeuropeiska länder har försökt lösa uppgiften att bygga upp institutioner och regelverk kring planering och plangenomförande till redskap för styrning av rumslig och delvis ekonomisk utveckling på riks- region- och lokal nivå. Redovisningen – omkring tio sidor per land – är av naturliga skäl koncentrerad kring de viktigaste förhållandena. I bokens huvudtext sker så jämförande analyser av systemen hur de överensstämmer och skiljer sig från varandra i målsättning och utförande och i viss mån också hur de mer eller mindre väl tycks ha lyckats förverkliga sina syften. Med ökande internationell samverkan blir kunskap om förhållanden även i andra länder av värde. Samtidigt är det av intresse att få belyst hur lösningarna skiljer sig och hur vårt eget land passar in i denna bild. Förhoppningsvis kan sådant också ge impulser till förbättringar i det egna systemet.

Läs mer om Larsson Gerhard Spatial Planning Systems In …...


Sök bästa pris på Larsson Gerhard Spatial Planning Systems In … hos: