Konkursarbetsrätt – om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion

Konkursarbetsrätt – om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion
Konkursarbetsrätt – om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion
Beskrivning av Konkursarbetsrätt – om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion

KonkursArbetsrätt – sjätte upplagan – är boken för alla som handlägger frågor om arbetstagares rättigheter och skyldigheter i samband med konkurser och företagsrekonstruktioner. Den vänder sig till konkursförvaltare, rekonstruktörer, kronofogdar, fackliga företrädare m fl. De arbets- och insolvensrättsliga frågor som den praktiska tillämpningen ger upphov till besvaras utförligt i KonkursArbetsrätt. Det har efter domar i EU-domstolen och Högsta domstolen visat sig att reglerna inte alltid kan tillämpas som de är uttryckta i lagtexten. Lönegaranti kan numera utgå även vid en företagsrekonstruktion. Vid en företagsrekonstruktion aktualiseras vidare en rad frågor angående rättsverkningarna av ett offentligt ackord. I en inledande avdelning beskrivs konkursförfarandet – och förfarandet vid företagsrekonstruktion och likvidation – så att arbetsrättsfrågorna sätts i sitt rätta sammanhang. De arbetsrättsliga reglernas tillämpning vid konkurs redovisas i en särskild avdelning, följt av en utförlig redovisning av de lagar och principer som styr löneskyddet vid konkurs. Handläggningsfrågor gällande lönegarantibeslutet och statens regress behandlas därefter. I en särskild avdelning redovisas hur de arbetsrättsliga reglerna och reglerna om löneskydd ska tillämpas vid en företagsrekonstruktion. Särskild uppmärksamhet ägnas åt situationen i samband med ett offentligt ackord, lönegarantireglerna och statens regress. Boken innehåller även checklistor och manualer samt aktuella lag- och andra författningstexter. Innehållet är uppdaterat per den 1 juli 2018. Erik Danhard är advokat och verksam vid Hamilton Advokatbyrå i Stockholm. Han har varit expert i förmånsrättskommittén och utredningen om en förändrad modell för lönegarantins finansiering samt har haft uppdrag i de allra största företagsrekonstruktionerna i Sverige. Erik Danhard är ofta anlitad som föredragshållare inom området.

Läs mer om Konkursarbetsrätt – om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion...


Sök bästa pris på Konkursarbetsrätt – om arbetsrätt och lönefordringar i konkurs och företagsrekonstruktion hos: