Kommunallagen – En kommentar

Kommunallagen – En kommentar
Kommunallagen – En kommentar
Beskrivning av Kommunallagen – En kommentar

Lagkommentaren till den nya kommunallagen är nu uppdaterad per den 1 januari 2019. Författaren kommenterar lagen paragraf för paragraf med hänvisningar till förarbeten och rättsfall som anges i direkt anslutning till den bestämmelse som avgörandet behandlar. Under 2018 har bl.a. nya bestämmelser om s.k. kommunal avtalssamverkan tillkommit, se 6 kap. 1 § och 9 kap. 37 och 38 §§ kommunallagen. Genom sådan avtalssamverkan ges kommuner och landsting möjlighet att överlåta sina uppgifter till en annan kommun eller annat landsting utan hinder av lokaliseringsprincipen i 2 kap. 1 § kommunallagen. Viss justeringar i kommunallagen har också gjorts med anledning av att lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning trädde i kraft den 1 januari 2019. Några aktuella rättsfall har lagts till. Boken innehåller även en jämförelsetabell mellan den nya och den tidigare kommunallagens paragrafer samt ett omfattande sakregister. Framställningen riktar sig främst till jurister, advokater, förtroendevalda och tjänstemän med uppdrag i eller med kommuner och landsting/regioner men kan också vara till nytta för intresserade kommunmedlemmar. Kommunallagen är regelverket som avgör vilka tjänster som en kommun eller landsting får utföra, hur det politiska bestämmandet sker, vilket ansvar och vilka uppgifter de förtroendevalda har, vilken rätt till inflytande vi som kommunmedlemmar har i kommuner och landsting, hur de kommunala medlen ska förvaltas, osv. Den praktiska betydelse som kommunallagen har i alla våras dagliga liv kan knappast överskattas. Patrik Kastberg jobbar som biträdande chefsjurist på Region Skåne och skriver även juridiska analyser för JP Infonet. Han ger regelmässigt råd till såväl ägare som styrelser och verkställande direktörer i kommunala aktiebolag och håller löpande föreläsningar inom för boken relevanta rättsområden. Patrik Kastberg är bl.a. medlem i Sveriges Kommunaljuridiska Förening och har även gett ut boken Kommunala aktiebolag – en handbok.

Läs mer om Kommunallagen – En kommentar...


Sök bästa pris på Kommunallagen – En kommentar hos: