Kollnert David Därför Revolterade Vi! – Om G…

Kollnert David Därför Revolterade Vi! – Om G…
Kollnert David Därför Revolterade Vi! – Om G…
Beskrivning av Kollnert David Därför Revolterade Vi! – Om G…

Hösten 2003 bildades Föreningen Grupptalan mot Skandia.
Föreningen väckte åtal mot Skandia AB som sålt kapitalförvaltningen av
sparmedlen i Skandia Liv till Den norske Bank för 22 miljarder kronor.
Försäljningen var grundad i ett hemligt 12-årigt bindningsavtal. Föreningens
åtalsgrund var olovlig vinstutdelning.
Våren 2004 övertog Skandia Liv Grupptalans krav efter förhandlingar med
föreningen. Dotterbolaget reste talan mot sitt eget moderbolag. Domen i
denna skiljedomsprocess blir offentlig under september.

Föreningen Grupptalan mot Skandia har nu 17.800 medlemmar.
I denna bok berättar David Kollnert och Eric Weber föreningens historia
och belyser frågeställningar som är knutna till kampen.

Spararnas reaktion var följden av en djup förtroendekris för
Skandiakoncernen. Toppchefernas lägenhetsaffärer blev väckarklockan. De
ledde till att mycket annat uppdagades bl a de ofattbara bonusarna och
moderbolagets utnyttjande av tillgångar i Skandia Liv. Livspararna insåg att
Skandia hade utnyttjat deras pensionskapital för egna syften.

Skandiakrisen har hänförts till enskilda direktörers omdömeslöshet
bolagstyrelsers bristande ansvarskänsla och ägares kortsiktiga engagemang.
David Kollnert och Eric Weber diskuterar i boken om det finns djupare
liggande faktorer som riskerar att rubba förtroendet för pensionssparandet
generellt.

Grupptalan har under de fem år som föreningen verkat hävdat
pensionssparares rättigheter inför politiker och myndigheter. Man har drivit
kravet på flytträtt för alla pensionsparare som i Norge och ett ökat
medinflytande i bolagen.
En av de faktorer som man påtalat är att svenska pensionsbolag felaktigt
eller bara delvis tillämpat EG-direktiv om pensionssparande som till fullo
verkställts i andra länder. Detta har drabbat spararna ekonomiskt. Därför
gjorde föreningen för några dagar sedan en EU-anmälan där man begär en prövning av den
svenska regeltillämpningen.

Läs mer om Kollnert David Därför Revolterade Vi! – Om G…...


Sök bästa pris på Kollnert David Därför Revolterade Vi! – Om G… hos: