Jalla – raka vägen! C : Bok A

Jalla – raka vägen! C : Bok A
Jalla – raka vägen! C : Bok A
Beskrivning av Jalla – raka vägen! C : Bok A

Jalla – raka vägen! är ett genrepedagogiskt material för svenska som andraspråks-elever på högstadiet, där kommunikativ undervisning kring språket står i fokus. Jalla – raka vägen! innehåller aktuella, elevnära och autentiska texter som engagerar eleverna till diskussioner. Dessutom möter eleverna utmanande övningar som de med hjälp av tydliga stödstrukturer, som t.ex. skrivmallar och checklistor, arbetar med enskilt, i par eller i grupp. Jalla – raka vägen! C är den tredje boken i serien. Varje kapitel är därför uppbyggt utifrån cirkelmodellens fyra faser. Detta arbetssätt hjälper elever att förstå och upptäcka de språkliga mönster som finns i olika texttyper och medvetandegör dem att texter har olika syften. Genrepedagogikens cirkelmodell ger Jalla – raka vägen! C en återkommande struktur som skapar tydlighet och trygghet för eleven. Varje kapitel inleds med lärandemål och förmågor samt förklaring till texttypen. Eleverna möter uppgifter som skapar förförståelse, visar textens uppbyggnad, ger tillfälle till samtalsövningar, gemensamma skrivuppgifter, egna texter, textjämförelser, att ge och få respons och att bedöma texter. Varje kapitel avslutas med en bedömningsmatris och utvärdering där eleverna reflekterar över sitt eget lärande. Genom detta skapas ett kommunikativt klassrum som möjliggör ett formativt arbetssätt för läraren så väl som för eleven.  Författarna till Jalla – raka vägen! C är Terese Andersson och Tiia Ojala. Terese Andersson är förstelärare i svenska som andraspråk, legitimerad coach samt föreläsare, och arbetar sedan fler år på skolor med stor kulturell mångfald. Tiia Ojala är läromedelsförfattare, legitimerad coach, föreläsare samt före detta förstelärare i svenska som andraspråk. Tiia vann läromedelsförfattarpriset Lärkungen 2014.  

Läs mer om Jalla – raka vägen! C : Bok A...


Sök bästa pris på Jalla – raka vägen! C : Bok A hos: