Heikne Hans Matematik 5000 Kurs 2b Grön Lärobok

Heikne Hans Matematik 5000 Kurs 2b Grön Lärobok
Heikne Hans Matematik 5000 Kurs 2b Grön Lärobok
Beskrivning av Heikne Hans Matematik 5000 Kurs 2b Grön Lärobok

NYHET! Matematik 5000 är ett helt nytt läromedel som är anpassat till ämnesplanen Gy2011. Det täcker alla program på gymnasieskolan och finns även för introduktionsprogrammen och Komvux. I serien ingår också digitalböcker.

Utveckla dina elevers förmågor
I den nya ämnesplanen beskrivs de sju förmågorna som eleverna ska utveckla i matematik: begrepps- procedur- problemlösnings- modellerings- resonemangs- kommunikations- samt relevansförmågan. Matematik 5000 ger eleverna mycket goda förutsättningar att utveckla dessa förmågor och nå kunskapsmålen genom en stor variation av arbetssätt frågeställningar och uppgiftstyper i böckerna.

Engagera eleverna och befäst viktiga kunskaper
De allt högre kraven på en varierad undervisning som både förmedlar kunskap och engagerar eleverna på djupet så att de verkligen förstår är inte så lätta att tillmötesgå. Samtidigt bäddar tanke och känsla i kombination ofta för mer bestående kunskaper och det har vi tagit fasta på när vi har vidareutvecklat läromedlet.

Förnyat och programanpassat innehåll
I Matematik 5000 är böckerna för de olika programmen uppdelade i färger. Samtliga böcker har nu större fokus på att knyta an exempel och övningar till programmens karaktärsämnen jämfört med tidigare. Den gröna serien kurs b-spåret tar upp
samhällsvetenskapliga och ekonomiska frågeställningar medan den blå serien kurs c-spåret är mer inriktad mot naturvetenskapliga och tekniska frågeställningar.

Vilka böcker ska du välja?
– Röd resp. Gul serie för yrkesprogrammen
– Grön serie för SA EK ES och HU samt Komvux
– Blå serie för NA och TE

Nyheter för yrkesprogrammen
Serien omfattar flera nyheter på yrkessidan. För kurs 1 erbjuder vi två olika läroböcker för yrkesprogrammen: Kurs 1a Röd bok för de serviceinriktade yrkesprogrammen respektive Kurs 1a Gul bok för de tekniskt inriktade yrkesprogrammen. Till dessa ger vi även ut två parallella basböcker Kurs 1a Röd Bas och Kurs 1a Gul Bas som är nedkortade versioner av de ordinarie läroböckerna. Basböckerna är avsedda för elever som behöver en tydligare framställning och ett fokus på kursens grundläggande matematik.

Kurs 1a Röd Bas kan också användas på introduktionsprogrammen eftersom många teman i denna bok är inriktade på livet omkring oss t.ex. sådant som har med omvårdnad handel och service att göra.

Ett läromedel som gör det lätt att variera undervisningen
I Matematik 5000:s alla läroböcker finns några återkommande inslag: Aktiviteter Kan du det här? Historik Blandade övningarTema Problemlösning samt Problem för alla.

Aktiviteterna är mycket uppskattade och finns sedan tidigare ide fyra kategorierna Undersök Upptäck Diskutera och Laborera. I Matematik 5000 har vi infört ytterligare en kategori Modellera där eleverna får träna sin modelleringsförmåga. Tanken med aktiviteterna är bland annat att eleverna under vissa matematiklektioner ska få arbeta mer undersökande och kreativt samt ges en möjlighet att träna på att kommunicera matematik ofta genom arbete i mindre grupper. Vid arbete med aktiviteterna får eleverna även möjlighet att bearbeta matematiska begrepp.

Kan du det här? i kombination med Diagnos är ett nytt uppslag i varje kapitelslut som ger eleverna ett verktyg för självvärdering eller för att bedöma och testa sina kunskaper i diskussion med andra elever.

Teman är en nyhet i alla Matematik 5000:s läroböcker. Vissa temanär allmänna och behandlar frågor som rör alla samhällsmedborgare. Andra teman är mer utpräglat programspecifi ka och knyter an till elevens övriga studier inom programmet och framtida yrkesval.

Historiksidorna

Läs mer om Heikne Hans Matematik 5000 Kurs 2b Grön Lärobok...


Sök bästa pris på Heikne Hans Matematik 5000 Kurs 2b Grön Lärobok hos: