Halldin Benny Problemlösning Med Grundorsaks…

Halldin Benny Problemlösning Med Grundorsaks…
Halldin Benny Problemlösning Med Grundorsaks…
Beskrivning av Halldin Benny Problemlösning Med Grundorsaks…

Att göra om problem till förbättringar är ett viktigt inslag i varje ledningssystemstandard.
(ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
AFS2001:1 med flera.) För att kunna göra detta effektivt är det viktigt att inte bara ägna sig åt att rätta till fel utan att också hitta grundorsaken till avvikelserna och för att systematiskt kunna vidta rätt korrigerande åtgärder samt förebygga skada. RCA = Root Cause Analyse (Grundorsaksanalys.) Genom att hantera avvikelser på ett systematiskt sätt får man en grund till ett naturligt lärande i sin organisation som i sin tur är en god grund för ett ständigt förbättringsarbete. Boken är till för dig som arbetar med att hitta grundorsaken till störningar
fel och andra avvikelser inom kvalitet miljö arbetsmiljö produktion och teknisk service.
Målet med boken är att ge en insikt vad en effektiv grundorsaksanalys bygger på samtidigt som man pekar på ett smörgåsbord av verktyg som kan användas för att strukturera och dra rätt slutsatser av fakta.Boken tar upp:
Varför uppstår fel?
Ständiga förbättringar (tanke- och förhållningssätt)
Standardernas krav på avvikelsehantering
Orientering om de olika verktyg som man kan använda i sin grundorsaksanalys
Riskhantering
Vad är egentligen rätt åtgärd på kort respektive lång sikt?

Läs mer om Halldin Benny Problemlösning Med Grundorsaks…...


Sök bästa pris på Halldin Benny Problemlösning Med Grundorsaks… hos: