Gordan K Professionella Möten – Om Utredande…

Gordan K Professionella Möten – Om Utredande…
Gordan K Professionella Möten – Om Utredande…
Beskrivning av Gordan K Professionella Möten – Om Utredande…

Ny reviderad utgåva

Hur samtalar man på bästa sätt med hjälpsökande människor? Våra erfarenheter räcker långt men behovet av mer detaljerade kunskaper om samtals- utrednings- och behandlingsarbete är stort. I denna bok ger Kurt Gordan vägledning om hur samtal i professionella sammanhang kan utformas.

I bokens första del diskuteras några förutsättningar för samtalen. Vilken roll spelar attityder och förväntningar? Vilken betydelse har yttre faktorer som väntrummets och samtalsrummets inredning? I den andra delen fokuseras samtals- och intervjumetodik samt utformningen av utredande samtal. Den tredje och mest omfattande delen av boken ägnas åt behandlande samtal. Där beskrivs den gemensamma grunden för all behandling som bygger på psykodynamisk teori. Till sist följer en framställning av metoderna insiktsterapi jagstärkande terapi och stödterapi.

I denna reviderade utgåva av Professionella möten är texten aktualiserad och kompletterad. Exempelvis fästs uppmärksamhet på de speciella behov som personer med hörselnedsättning har när det gäller möten med institutionen och samtalsledaren. Avsnittet Samtal genom tolk är helt nyskrivet och även i andra sammanhang har författaren ägnat större uppmärksamhet åt den speciella problematik som föranleds av en ökande andel flyktingar bland klienter inom socialvård och hälso- och sjukvård.

Boken vänder sig till läkare socialarbetare psykologer sjuksköterskor präster och andra som använder samtalet som ett oundgängligt verktyg i sin yrkesutövning. Den kan användas som kursbok vid alla utbildningar där ämnena samtalsmetodik och psykoterapi ingår.


Kurt Gordan är docent i psykologi socionom och legitimerad psykoterapeut. Han har varit rektor vid Ericastiftelsen under många år och har stor erfarenhet av handledning och konsultation i klinisk verksamhet och på vårdinstitutioner. På Natur och Kultur har han utgivit Psykoterapihandledning inom utbildning i kliniskt arbete och på institution (1998) och på annat förlag har han tillsammans med Lisbet Palmgren gett ut Miljöterapi. Personal och patienter i samspel (2001).

Läs mer om Gordan K Professionella Möten – Om Utredande…...


Sök bästa pris på Gordan K Professionella Möten – Om Utredande… hos: