Friberg Ingemar En Gåtfull Spegelbild Om Gud…

Friberg Ingemar En Gåtfull Spegelbild Om Gud…
Friberg Ingemar En Gåtfull Spegelbild Om Gud…
Beskrivning av Friberg Ingemar En Gåtfull Spegelbild Om Gud…

skönlitteraturen upptar ofta och på många olika nivåer inslag från den kristna traditionen. De kan vara synliga vid det första påseendet men också finnas mellan raderna och kräva omläsning och uttolkning för att framträda. Formen för förmed- lingen kan vara enkel eller mer sammansatt. Det kan handla om allt från välkända symboler igenkännbara motiv med biblisk anknytning och allegoriska kodifieringar till teologiska och fi- losofiska frågeställningar som genomgår en komplex och om- prövande bearbetning.
I denna bok analyseras ett antal skönlitterära texter från det svenska engelska och franska språkområdet med syftet att visa hur inslag från den kristna traditionen samverkar och får guds- bilden att framträda. Den bredare frågan som ställs är hur Gud gestaltas i modern skönlitteratur. Fiktionslitteratur är som all konstnärlig gestaltning inte avhängig färdiga idéer och doktri- ner. God konst är mer än detta det är en fortgående bearbetning och problematisering av givna tankemönster och ett försök att tränga bakom det vedertagna. Detta visar sig i de behandlade texterna. Gud blir en yttersta instans ett verkande kraftfält i vilket olika laddade skeenden och konflikter tar form och ges betydelser. Gudsbilden framträder i ett intensivt samspel med andra mänskliga dimensioner än den rent religiösa. Den blir ett uttryck för människans försök att förstå sig själv som individ och samhällsvarelse i namn av det absoluta.

Läs mer om Friberg Ingemar En Gåtfull Spegelbild Om Gud…...


Sök bästa pris på Friberg Ingemar En Gåtfull Spegelbild Om Gud… hos: