Finansiella instrument : lärobok

Finansiella instrument : lärobok
Finansiella instrument : lärobok
Beskrivning av Finansiella instrument : lärobok

Finansiella instrument är det juridiskt korrekta samlingsbegreppet för de flesta av dagens finansiella investeringsprodukter. Det är också ett nyckelbegrepp för tolkning och tillämpning av både nationella och internationella regler för värdepappersmarknaden och dess aktörer. Läroboken Finansiella Instrument behandlar de rättsliga förutsättningarna för uppkomsten av värdepapper och en värdepappersmarknad. I boken förklaras hur finansiella instrument konstrueras, ges ut, omsätts, belånas och disponeras på olika sätt. Genomgående framhålls betydelsen av att de finansiella instrumenten numera i princip alltid förekommer i immateriell form genom registreringar på konton. Ingående förklaras vad detta innebär för både den juridiska teorin och praktiken. Den finansiella marknaden och juridiken är vidare starkt influerade av globaliseringen. Sammantaget får detta genomgripande konsekvenser på alla plan, bl.a. genom att traditionella svenska regler för överlåtelse och förvärv av aktiebrev och skuldebrev inte längre kan tillämpas vid transaktioner med finansiella instrument. Boken är i första hand avsedd för studenter i juridik, som fördjupar sig i finansiell rätt, men den kan förhoppningsvis också användas av andra, som behöver grundläggande kunskap om moderna former av värdepapper. Karin Wallin-Norman har under många år arbetat som värdepappersjurist inom det finansiella området, bl.a. cirka 10 år som chefsjurist på VPC. Hon disputerade 2009 på sin avhandling Kontorätt, ett begrepp som betyder “rätt till kontoförda värdepapper” och också används i denna lärobok. Hon har medverkat som svensk expert i det internationella arbetet med harmonisering av regler för rättsverkan av registreringar på värdepapperskonton. Hon arbetar numera som oberoende konsult inom svensk och internationell värdepappersjuridik och är sedan 2010 även gästlektor vid avdelningen för Rätt och rättsfilosofi vid Linköpings universitet.

Läs mer om Finansiella instrument : lärobok...


Sök bästa pris på Finansiella instrument : lärobok hos: