Elevers olikheter : och specialpedagogisk kunskap

Elevers olikheter : och specialpedagogisk kunskap
Elevers olikheter : och specialpedagogisk kunskap
Beskrivning av Elevers olikheter : och specialpedagogisk kunskap

– Vad skiljer vanlig pedagogik från specialpedagogik? – Hur har den specialpedagogiska yrkesrollen förändrats under senare år? – Vad har specialpedagogiken för funktion i en inkluderande skola? – Tydliga kunskapskrav, fler nationella prov och tidigare betyg – vad får det för konsekvenser för elevers utveckling och lärande? – Varför har inkluderingsfrågan blivit så kontroversiell i många kommuner och skolor? Senare års genomgripande reformer i den svenska skolan handlar inte bara om pedagogiska frågor utan har även en påtaglig ideologisk prägel. Från att ha haft funktionen som samhällets viktigaste instrument för demokratisk utveckling, jämlikhet, jämställdhet och gemenskap har skolan alltmer blivit en arena där kunskap ses som nyckeln till framgång på en global marknad. Läs mer Denna fjärde omarbetade upplaga belyser hur skolan hanterar den naturliga variationen i olikheter mellan elever samt vilka kunskaper lärare behöver för att skapa goda lärandemiljöer för alla barn och unga. Boken redogör för ett antal forskningsprojekt där verksamheten för elever i behov av särskilt stöd studerats. Lärarutbildningens betydelse för möjligheten att skapa optimala lärandebetingelser för alla elever tas upp liksom konsekvenser av att allt fler elever utreds och får diagnoser. I boken beskrivs också internationella förhållanden samt överenskommelser med betydelse för synen på en inkluderande skola – en skola för alla – och de utmaningar en sådan skola innebär. Om författarna BENGT PERSSON är senior professor i specialpedagogik och har varit verksam vid Högskolan i Borås, Göteborgs universitet och Universitetet i Agder, Norge. Han har mångårig erfarenhet som klasslärare och speciallärare i grundskolan och har haft ett stort antal expertuppdrag inom det specialpedagogiska området såväl i Sverige som internationellt.

Läs mer om Elevers olikheter : och specialpedagogisk kunskap...


Sök bästa pris på Elevers olikheter : och specialpedagogisk kunskap hos: