Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan.

Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan.
Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan.
Beskrivning av Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan.

Genuspedagogik har slagit igenom stort i förskolan.Men hur fungerar det i praktiken? Vad händer närbarnen inte alltid tacksamt tar emot vuxnasvälmenande försök att fostra, utan istället görmotstånd? Och hur skulle ett jämställdhetsarbetekunna se ut som inte enbart utmanar normer om»kön«, utan också normer om »barn« och »vuxna«?I Bångstyriga barn möter vi barn och pedagoger påen förskola där man aktivt arbetar med genuspedagogik,likabehandling och barns rättigheter.Boken handlar om hur vi vuxna, lärare såväl somföräldrar, försöker påverka barnen åt »rätt« håll.Om hur svårt vi har att låta barnen vara delaktigaoch få makt att påverka på riktigt – och om hurbarnen inte alltid låter sig styras, utan istället blirjust bångstyriga. Men barnens motstånd kanskeinte är ett problem, det kanske i själva verket ärett sätt att utöva demokrati?Boken vänder sig till alla som är intresserade avpedagogik och barnuppfostran i relation till makt,normer och delaktighet.Klara Dolk är verksam vid Stockholms universitet och utbildad förskollärare. Hon föreläser om genuspedagogik och normkritisk pedagogik och har bland annat medverkat i antologin En rosa pedagogik(2011). Bångstyriga barn ärhennes doktorsavhandling.’Bångstyriga barn är ett viktigt bidrag till diskussionen om hur fostran av barn, även normkritisk sådan, krockar med strävan efter barns delaktighet. Många av diskussionerna i boken är intressanta, användningen av begrepp som jämställdhetsarbete, värdegrundsarbete, genuspedagogik och normkritisk pedagogik överlappar dock och det kan vara förvirrande; är det förskolans definitioner som råder, eller forskningens? Begreppsapparaten hindrar dock inte Klara Dolks avhandling från att vara en tankeväckande samtidsskildring av förskolans goda föresatser, och av hur metoderna som implementeras inte alltid når hela vägen fram.’Ann Werner, Pedagogiska magasinet

Läs mer om Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan....


Sök bästa pris på Bångstyriga barn : makt, normer och delaktighet i förskolan. hos: