Att göra lärandet synligt : barns lärande – individuellt och i grupp

Att göra lärandet synligt : barns lärande – individuellt och i grupp

Vad är en lärande grupp? I vilken utsträckning kan individuellt lärande utökas och förstärkas – eller tvärtom hämmas och undertryckas – i en lärande grupp? Kan en grupp konstruera sitt eget sätt att lära? I vilken utsträckning kan dokumentation främja nya sätt att lära? Vilka samband finns mellan dokumentation och bedömning? I vilken utsträckning kan en tillfälligt sammansatt grupp vara en lärande grupp? Läs mer Detta är några av de frågor som har undersökts av forskningsprojektet ’Att göra lärande synligt: Barns individuella lärande och deras lärande i grupp’, som genomfördes under åren 1997-1999 i samarbete mellan Project Zero vid Harvard Graduate School of Education och Reggio Children. I projektet deltog lärare och pedagoger vid Reggio Emilias kommunala förskolor och forskare från Project Zero. I litteraturen kan man finna talrika studier av individuellt lärande liksom av lärande i grupp, men endast ett fåtal av dessa har fokuserat individuella strategier för lärande inom en grupp och gruppens lärande – i synnerhet om gruppen består av små barn. Dessutom har mycket litet publicerats inom pedagogikens och utbildningens område gällande förhållandet mellan dokumentation och bedömning/utvärdering. Mötet mellan Reggio Children och Project Zero har inneburit en viktig möjlighet att studera dessa frågeställningar på ett mer djupgående sätt. Den hypotes som detta forskningssamarbete utmynnar i är att dokumentation kan stödja såväl individuellt lärande som lärande i grupp genom att skapa samband mellan dem. Kontaktpunkterna – men också skillnaderna! – mellan Reggios respektive Project Zeros pedagogiska er farenheter har gjort det möjligt att bygga upp ett kompetent och nyanserat samarbete mellan olika människors tankegångar och er farenheter. Tillsammans har Reggio Children och Project Zero försökt identifiera metoder och processer, som kan göra det möjligt för lärare att refl ektera inte bara kring barns utan också kring vuxnas läroprocesser, dvs utforma ett stöd för de vuxnas tanke och handling då det gäller såväl barns tänkande som dialogen med kollegorna.

Läs mer om Att göra lärandet synligt : barns lärande – individuellt och i grupp

Att göra lärandet synligt : barns lärande – individuellt och i grupp

Psykologi & Pedagogik

Hitta Att göra lärandet synligt : barns lärande – individuellt och i grupp även hos:
Rulla till toppen