Att bli lärare i matematik

Att bli lärare i matematik
Att bli lärare i matematik
Beskrivning av Att bli lärare i matematik

Att bli lärare i matematik är en grundbok för blivande matematiklärare i årskurserna 1–6. Blivande lärare får här ta del av kunskap och perspektiv från författare som har erfarenhet av undervisning i skolan, lärarutbildning och matematikdidaktik. Boken ger stöd för att forma en reflektiv yrkespraktik i linje med en modern syn på vad som utgör effektiv matematikundervisning. Läs mer Innehållet är tydligt kopplat till kursmålen och behandlar följande teman: – Matematiklärarens roll – Vad är matematik och hur förstår man den? – Lärarens roll i problemlösningsorienterad undervisning – Matematikuppgifter – varför, vad, när, hur och för vem? – Laborativ matematik – undersökande arbetssätt – Digitala verktyg – Interaktion i matematikklassrummet – frågor, svar och dokumentation – Bedömning och formativ undervisning – Flerspråkighet – Kursplaner och styrdokument – Särskilt matematikbegåvade elever – Matematiksvårigheter – Att planera undervisning. Tillsammans ger dessa teman en utgångspunkt för att skapa rika och produktiva miljöer för lärande i olika undervisningskontexter. Boken ger också en gedigen kunskapsbas för lärares planering, genomförande och uppföljning av undervisningen. Om författarna Maria Johansson är lektor i matematik och lärande vid Luleå tekniska universitet och undervisar inom lärarutbildning på LTU, främst förskollärarprogrammet och grundlärarprogrammet. Hennes forskning behandlar både matematik och matematik och lärande för olika åldrar och olika skolformer. Ola Helenius är forskare och biträdande föreståndare på Nationellt Centrum för Matematikutbildning (NCM) vid Göteborgs universitet där han arbetar med forskning, lärarfortbildning och undervisningsdesign. Hans forskning inom matematik inkluderar neurovetenskapliga perspektiv på lärande, undervisning i förskolan, fortbildning och begreppsbildning.

Läs mer om Att bli lärare i matematik...


Sök bästa pris på Att bli lärare i matematik hos: