Arv och testamente

Arv och testamente
Arv och testamente
Beskrivning av Arv och testamente

När någon avlider och efterlämnar egendom uppkommer frågan vem som har rätt att få den avlidnes egendom. Det regleras av lagregler om bodelning, arv och testamente. I den här boken behandlas dessa regler med särskild tonvikt på reglerna om arv och testamente. Bl.a. redovisas i vilken ordning som släktingar till den avlidne har arvsrätt, hur arvsrätten kan sättas helt eller delvis ur spel genom ett testamente varigenom den avlidne har bestämt att egendom i stället skall tillfalla någon annan än arvingarna och hur släktingarnas arvsrätt förhåller sig till den arvsrätt som en efterlevande make har. Också reglerna för registrerade partner och sambor behandlas. Ett särskilt avsnitt i boken gäller tolkning av testamenten. Boken innehåller också en del som rör hanteringen av ett dödsbo.Boken redovisar utförligt reglerna om arv och testamente och tar upp även mer komplicerade situationer. I syfte att belysa hur reglerna fungerar innehåller boken ett stort antal exempel på arvs- och testamentsrättsliga fall. Även domstolsavgöranden av betydelse tas upp i anslutning till redovisningen av rättsreglerna.Boken vänder sig främst till personer som arbetar med arvs- och testamentsrättsliga frågor på t.ex. banker, advokatbyråer, socialkontor, bouppteckningsbyråer eller liknande. Den bör också kunna användas för utbildning för sådana arbetsuppgifter eller inom det allmänna utbildningsväsendet. Ambitionen har varit att boken skall upplevas som nyttig såväl av den som idag helt saknar kunskap inom rättsområdet som av den som redan har viss kunskap men vill fördjupa den. Anders Eriksson har tidigare varit rättschef i Justitiedepartementet och generaldirektör i Kammarkollegiet. Han har också arbetat som domare i olika domstolar. Under tiden i Justitiedepartementet ledde han arbetet med reformer på bl.a. det arvs- och testamentsrättsliga området. Han är juris hedersdoktor vid Uppsala universitet.

Läs mer om Arv och testamente...


Sök bästa pris på Arv och testamente hos: