Arbets- och miljömedicin : en lärobok om hälsa och miljö

Arbets- och miljömedicin : en lärobok om hälsa och miljö
Arbets- och miljömedicin : en lärobok om hälsa och miljö
Beskrivning av Arbets- och miljömedicin : en lärobok om hälsa och miljö

Läroboken i arbets- och miljömedicin tar upp dagsaktuella frågor och ger förslag på hantering av arbets- och miljömedicinska ärenden. Detta är den svenska lärobok som försöker samla hela det stora kunskapsområdet inom arbets- och miljömedicin. Med hänsyn till dynamiken inom området har i denna 3:e upplaga skett en uppdatering, förnyelse och komplettering. Den har fem nyskrivna kapitel: Arbets- och miljörelaterade hudsjukdomar – särskilt kontakteksem och prevention, Belastningsrelaterade sjukdomar, Ersättning vid arbetsskada, Företagshälsovård samt Luftföroreningar, global klimatpåverkan och hälsa. Liksom tidigare ges epidemiologi och toxikologi ett stort utrymme då dessa redskap utgör grunden för riskbedömning och riskkommunikation. Handläggning av arbets- och miljömedicinska larm presenteras som ett exempel på riskkommunikation. I särskilda kapitel behandlas psykosociala frågor och arbetsorganisation, hjärt-kärlsjukdomar samt arbetslivsinriktad rehabilitering. Kemiska hälsorisker är fortfarande aktuella och fordrar ofta miljöövervakning i form av biologiska exponeringsmarkörer och markörer för biologisk effekt, ex. genetiska förändringar. Miljöns påverkan på foster, reproduktion och cancer beskrivs, liksom miljörelaterade luftvägssjukdomar. Traditionella områden som buller, vibrationer, bekämpningsmedel, livsmedel och matförgiftning behandlas också. Översiktligt diskuteras aktuella arbets- och miljömedicinska frågor som klorering och hälsa, perfluorerade ämnen, nanomaterial och effekter av arbetslöshet. Ett särskilt kapitel ägnas åt etiska frågor inom arbets- och miljömedicin. Boken riktar sig i första hand till studerande på läkarprogrammet, men även till sjuksköterskestuderande, studerande i folkhälsovetenskap, miljö och hälsoskydd. Företagsläkare, företagssköterskor, miljöinspektörer, miljösamordnare och andra med ansvar eller intresse inom miljöområdet kan uppdatera sig.

Läs mer om Arbets- och miljömedicin : en lärobok om hälsa och miljö...


Sök bästa pris på Arbets- och miljömedicin : en lärobok om hälsa och miljö hos: