Andréasson Anna Nycklar Till Kunskap – Om Mä…

Andréasson Anna Nycklar Till Kunskap – Om Mä…
Andréasson Anna Nycklar Till Kunskap – Om Mä…
Beskrivning av Andréasson Anna Nycklar Till Kunskap – Om Mä…

Nycklar till kunskap om människans bruk av naturen är en antologi med ett trettiotal uppsatser som beskriver hur man kan arbeta med olika typer av källor för att nå insikt om hur människan brukar och har brukat naturen och dess resurser. Uppsatserna är skrivna av specialister inom en mängd skilda ämnen och beskriver bland annat hur man arbetar med bilder biologiskt kulturarv bondedagböcker dendrokronologi djupintervjuer etnokartering folkminnesmaterial tryckt litteratur föremålsrekonstruktion kol-14-datering lantmäterikartor makrofossil osteologi och pollenanalys.

Vårt äldre naturutnyttjande spelar roll för vilket landskap och vilken biologisk mångfald vi har både idag och i framtiden. I alla tider har människan nyttjat landskapets biologiska resurser för olika ändamål. Detta användande har utvecklats eller förändrats under historien och mycket av det äldre har också fallit i glömska. Men kunskap om traditionellt nyttjande har inte bara en kulturhistorisk betydelse utan kan även komma att vara väsenligt för framtiden.
Att rättvisande beskriva hur vi förr har använt en särskild biologisk resurs kan ibland vara en komplicerad uppgift men det finns en mängd olika källor som var och en kan bidra med pusselbitar. Ofta behövs en tvärvetenskaplig ansats för att få helhetsbilden. Tanken med denna bok är att ge en introduktion till hur man kan gå tillväga när man arbetar med olika typer av källmaterial för att skapa sig en mer rättvisande bild och att skapa ett möte mellan olika discipliner.

Boken kan fungera som en lärobok för studenter inom flera olika ämnen vid universitet högskolor samt för fritidsforskare men också som en inspiration till tvärvetenskapliga samarbeten mellan forskare från olika ämnesområden. Kunskap om vårt historiska nyttjande av naturen utgör inte bara historisk kuriosa utan kan även spela en viktig roll inom naturvård och långsiktigt hållbart nyttjande av biologiska resurser.

Läs mer om Andréasson Anna Nycklar Till Kunskap – Om Mä…...


Sök bästa pris på Andréasson Anna Nycklar Till Kunskap – Om Mä… hos: