Alfejev Hilarion Trons Mysterium En Introduk…

Alfejev Hilarion Trons Mysterium En Introduk…
Alfejev Hilarion Trons Mysterium En Introduk…
Beskrivning av Alfejev Hilarion Trons Mysterium En Introduk…

Efter 70 år av statligt påbjuden ateism och återkommande förföl­ jelser har den Ryska Kyrkan under de senaste två decennierna ge­ nomgått en närmast mirakulös pånyttfödelse och förnyelse. I en ständig ström byggs och restaureras kyrkor grundas nya försam­ lingar kloster och läroanstalter öppnas nya centra för socialt och humanitärt arbete helgonförklaras nya martyrer och bekännare och utbildas nya präster och teologer.
Svårigheterna är många; den nya friheten innebär många utma­ ningar. En utmaning utgörs av att många i de nya generationerna har diffusa föreställningar om vad kristen tro är. Under sovjettiden var religionsundervisning förbjuden utom i hemmen och läro­ böcker i kristendom var inte vad de kyrkliga förlagen tilläts pro­ ducera. Här fanns ett tomrum som först nu börjar fyllas.
En av de mest framstående i den nya generationen av teologer lärare och kyrkoledare är metropoliten Hilarion (Alfejev) av Vo­ lokolamsk. Hans bok »Trons mysterium tänkt som en lättill­ gänglig introduktion till ortodox troslära för hans unga landsmän utgavs första gången på ryska år 1996 och har hittills utkommit i fem upplagor. Boken har översatts till en rad språk inte enbart eng­ elska franska tyska och italienska utan även exempelvis polska fin­ ska och serbiska. Nu kommer en efterlängtad svensk utgåva. Förfat­ tarens förtrogenhet med de syriska och grekiska kyrkofäderna hans djupa förankring i den ryska fromhetstraditionen tillsammans med hans kunskaper om modern teologi i Väst och hans internationella erfarenheter borgar för en genuin och modern vägledning till den ortodoxa tron.

Läs mer om Alfejev Hilarion Trons Mysterium En Introduk…...


Sök bästa pris på Alfejev Hilarion Trons Mysterium En Introduk… hos: