Aktiv läskraft; Att undervisa i lässtrategier för förståelse Fk-årskurs 3

Aktiv läskraft; Att undervisa i lässtrategier för förståelse Fk-årskurs 3

I Aktiv läskraft med inriktningen Förskoleklass ¬ åk 3 är Barbro Westlunds sista bok i den stadieindelade serien om läsförståelseundervisning. I den här boken får även fritidhemmet stort utrymme. Den sammanbindande länken mellan skola och fritidhem är ett gemensamt undervisningsansvar. Lärarna ansvarar för samma barn, men på olika sätt och ofta vid olika tidpunkter under skolveckan. Aktiv läskraft innebär att alla lärare ger eleverna stöd i att bli medvetna om och ta tillvara kraften i sitt eget tänkande när de läser. En förutsättning för att detta ska ske är att läraren är medveten om hur en god språk- läs- och skrivundervisning kan organiseras så att alla elever, oavsett bakgrund och förutsättningar att lära, kan utvecklas. Tidiga insatser för elever i behov av stöd är centralt. Aktiv läskraft ger många konkreta förslag på hur du kan omsätta teori till praktik, både vad gäller språkutvecklande arbetssätt, läsinlärning och läsförståelseundervisning. Författaren visar hur kognitiva och sociokulturella teorier kan samspela i en balanserad syn på en aktiv läsundervisning, där eleven alltmer övertar ansvaret för sitt eget lärande. Aktiv läskraft ger varje elev möjlighet att utvecklas till em nyfiken, kreativ, eftertänksam och kritisk läsare! Aktiv läskraft vänder sig främst till lärarstudenter, och yrkesverksamma lärare med ansvar för de yngre skolåren. I boken delar författaren med sig av sina egna erfarenheter, genom att både reflektera över sin tidigare roll som klasslärare och idag som lärarutbildare. Boken är konkret och lättöverskådlig där varje kapitel inleds med en innehållsdeklaration i punktform och avslutas med centrala begrepp i kapitlet samt frågor att diskutera. Insprängt i stoffet finns rutor med klassrumsexempel från författarens tid som klasslärare eller från rollen som lärarutbildare. Här finns också tydliga strategier och schematiska förklaringsmodeller. (…) Dessalyfter fram och ger en bra överblick över innehållet. I ett av kapitlen tar författaren också upp digitala resurser i läs- och skrivundervisningen. Det är en gedigen erfarenhet som ligger bakom boken som är mycket användbar i framför allt lärarutbildningen. Marianne Petrén, BTJ-häftet nr 24, 2017

Läs mer om Aktiv läskraft; Att undervisa i lässtrategier för förståelse Fk-årskurs 3

Aktiv läskraft; Att undervisa i lässtrategier för förståelse Fk-årskurs 3

Psykologi & Pedagogik

Hitta Aktiv läskraft; Att undervisa i lässtrategier för förståelse Fk-årskurs 3 även hos:
Rulla till toppen